Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV kondygnacyjnego w Świeciu, Osiedle Marianki

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. “Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV kondygnacyjnego w Świeciu, Osiedle Marianki”

Usunięcie SIWZ ze względu na upływ terminu składania ofert, zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zestawienie ofert

Rysunek profili kanalizacji deszczowej

Zapytanie Nr 4 – odpowiedź

Zapytanie Nr 1 – odpowiedź

Przedmiar robót w formacie ATH

Zapytanie Nr 2 i 3 – odpowiedź

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1A – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

4. Załącznik nr 1B – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 1C – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

6. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

7a. Załącznik nr 3 – Specyfikacje techniczne (min. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, pozwolenia, decyzje itp.) [Plik 1 z 4]

7b. Załącznik nr 3 – Specyfikacje techniczne (min. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, pozwolenia, decyzje itp.) [Plik 2 z 4]

7c. Załącznik nr 3 – Specyfikacje techniczne (min. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, pozwolenia, decyzje itp.) [Plik 3 z 4]

7d. Załącznik nr 3 – Specyfikacje techniczne (min. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, pozwolenia, decyzje itp.) [Plik 4 z 4]

8. Załącznik nr 4 – Projekt umowy

9. Załącznik nr 5 – Wykaz robót

10. Załącznik nr 6 – Wykaz osób

11. Załącznik nr 7 – Pisemne zobowiązanie