Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.swieckietbs.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.swieckietbs.pl

W  Świeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.swieckietbs.pl spełnia wymagania w 100%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.bip.swieckietbs.pl jest zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Informacje dodatkowe.

  1. Publikacja strony www.bip.swieckietbs.pl – 19. 08. 2019 r.
  2. Strona aktualizowana na bieżąco.
  3. W menu ˃ Dane Ogólne zawarte są:

– dane teleadresowe

W menu ˃ Dane Ogólne zawarte są:

– deklaracja dostępności cyfrowej

– link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

  1. W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikami IT adres email: biuro@swieckietbs.pl .

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.bip.swieckietbs.pl była na poziomie WCAG 2.0.