Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

 1. Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Świeckiego T.B.S..
  1. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi
  2. Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości
  3. Powinny posiadać ( stałe Ľródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu najmu ( w przypadku zbyt niskich dochodów zobowiązania mogą poręczyć inne osoby )
  4. Przed zawarciem umowy najmu będą musiały wpłacić kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości 6 – cio miesięcznego czynszu. Wpłaca się ją przed odebraniem kluczy do mieszkania. Kaucja waloryzowana jest zwracana po rozwiązaniu umowy najmu i opuszczeniu przez Najemcę lokalu.
  5. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie kujawsko-pomorskim, ogłoszonym przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
   • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
   • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
   • dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
  6. Wymagane dochody minimalne i maksymalne brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku.
  7. Liczba osób Kwota zarobków minimum na osobę ( brutto ) Kwota zarobków maksimum na osobę ( brutto )
   1 osoba zgłoszona do zamieszkania 3.563,83
   2 osoby zgłoszone do zamieszkania 5.345,75
   3 osoby zgłoszone do zamieszkania 6.533,69
   4 osoby zgłoszone do zamieszkania 7.721,63
   5 osób zgłoszonych do zamieszkania i więcej 8.909,57
  8. Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób wynosi :
   • 1 osoba > 25 m2
   • 2 osoby > 32 m2
   • 3 osoby > 44 m2
   • 4 osoby > 52 m2
   • 5 osób > 63 m2
   • 6 i więcej > 69 m2
  9. T.B.S. może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkiwania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w miejscu położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o który się ubiega.
  10. Osoba ubiegająca się o wynajem mieszkania od ŚTBS powinna wpłacić partycypację. Partycypacja jest wpłacana wówczas kiedy wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisje mieszkaniową na konkretną lokalizacje. Kwota partycypacji ( bez waloryzacji ) jest zwracana po rozwiązaniu umowy najmu i opuszczeniu lokalu.