NAJNOWSZE WPISY

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV kondygnacyjnego w Świeciu, Osiedle Marianki

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. “Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV kondygnacyjnego w Świeciu, Osiedle Marianki” Usunięcie SIWZ ze względu na upływ terminu składania ofert, zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zestawienie ofert Rysunek profili kanalizacji deszczowej Zapytanie Nr 4 – odpowiedź Zapytanie Nr 1 – odpowiedź Przedmiar robót w formacie ATH Zapytanie […]

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.swieckietbs.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z […]

Budynki mieszkaniowe zrealizowane

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu zrealizowało i przekazało do użytku trzy budynki mieszkalne wielorodzinne: w dniu V/2001 zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 24 -to lokalowy przy ul.Piłsudskiego nr 5 w Świeciu Budynek wybudowany został ze środków przyszłych mieszkańców. w dniu VI /2003 zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 24 -no lokalowy z lokalami na wynajem przy ul. […]

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Świeckiego T.B.S.. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości Powinny posiadać ( stałe Ľródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu […]

Zatrudnienie

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zatrudnia na etacie 2,25 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, Głównego Księgowego na 0,25 etatu.

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również: Nabywać budynki mieszkalne Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb na zasadach najmu Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa Sprawować na zasadach umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiących jego własności Prowadzić […]

Majątek

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 4.674.500,00 zł. Majątkiem Towarzystwa są niżej wymienione nieruchomości: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Piłsudskiego 5A, ul. Piłsudskiego 11, ul. Piłsudskiego 13, ul. Piłsudskiego 13A, ul. Hallera 13 w Świeciu oraz ul. Świecka 1 i ul. Świecka 1A w Grucznie nieruchomość zabudowana pawilonem […]

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest trzyosobowa. Przewodniczący Rady Nadzorczej – WIESŁAW RATKOWSKI Członek Rady Nadzorczej – MARZENNA RZYMEK Członek Rady Nadzorczej – ADAM POROŻYŃSKI